About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด (T.A.P.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ผลิตโฟมแผ่น EVA เพื่อป้องให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมนานาชนิด เช่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ของเด็นเล่น บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์มายาวนาน ประกอบกับความพร้อมด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และบุคลากร ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

โฟม ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย และพร้อมที่จะเติบโตไปกับทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม

นอกจากผลิตโฟม EVA แล้ว บริษัทฯ ผลิตโฟมแบบเซลปิด (Closed Cell Foam) อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับคุณลักษณะให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า

ไม่ว่าจะเป็น เนื่อโฟม ผิวสัมผัส ความแข็ง สี การสปริงตัวคืนตัว การนำไฟฟ้า เป็นต้น